AIM OUTLINE (БГ)

AIM обединява усилията на четирима партньори, представляващи четири региона на Европа – Северна (Швеция), Югозападна (Португалия), Югоизточна (България) и Централна (Австрия). Отправната точка на нашето съвместно усилие е подкрепата на университетските екипи и представителите на работодателите при проектирането и въвеждането на модела за приобщаващо наставничество в предприемаческото обучение („IEMM“) за студенти, който им дава възможност да развият умения за превръщане на идеите си в успешни бизнеси.

AIM се основава на разбирането, че предоставянето на инструменти за приобщаващо наставничество ще даде възможност и на двете страни (университети - бизнес) да допринесат ефективно за развитието на предприемаческите умения на студентите по време на периода на тяхното обучение.

Нашата мотивация е да допринесем за увеличаване на процента на студентите, които реализират своя предприемачески потенциал в рамките на 5 години след дипломирането си.

Основните характеристики на IEMM:

1. Предоставяне на студентите на набор от умения, необходими за трансформиране на иновативни идеи в стартиращи компании;

2. Висококачествени стажове, осигурени от тясното сътрудничество между университети и работодатели (компании);

3. Менторство и индивидуална обратна връзка.

AIM е насочен към студенти, които искат да развият своите идеи и да ги трансформират в стартиращ бизнес. Възможностите за менторство по предприемачество са отворени за всеки с идея за устойчив бизнес, независимо от техния произход и други обстоятелства.

При достигането до различни групи студенти се очаква AIM да запълни пропуските по отношение на социалните предизвикателства и предизвикателствата на приобщаването, породени от имиграцията, наред с други въпроси.